Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TERMODYNAMIKKFK080
Thermodynamics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: B2, K2. Valfri för: Pi4. Kursansvarig: Bengt Jönsson, Bengt.Jonsson@bpc.lu.se, Biofysikalisk kemi. Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA01 Endimensionell analys, KOO101 Grundläggande kemi. Prestationsbedömning: Examination sker genom en skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs också att kursens fyra obligatoriska laborationer är godkända. Hemsida: http://www.bpc.lu.se/education/kurser.

Syfte
Att ge studenterna en insikt i klassisk termodynamik. Att förmedla en förståelse för de termodynamiska begreppen och teorierna och att öva upp förmågan att lösa problem utifrån denna insikt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Termodynamiska grundbegrepp som arbete och värme, entropi, entalpi, fri energi och kemisk potential.
Tillståndsekvationer för gaser.
Beräkningar på reversibla, irreversibla och adiabatiska processer.
Kvantitativ behandling av fasjämvikter i enkomponentsystem.
Kvantitativa beräkningar av samband mellan tryck, temperatur och sammansättning i icke-ideala tvåkomponentsystem med en eller flera faser. Detta innefattar bl.a. begrepp som partiell molär storhet och aktivitet, beräkning av kolligativa egenskaper och termodynamisk beskrivning av destillation.
Termodynamisk behandling av kemisk jämvikt.

Litteratur
Atkins, PW: Physical Chemistry, 8th Ed. Oxford 2006. ISBN: 0198700725.
Övningskompendium i fysikalisk kemi.
Laborationshandledningar.