Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INLEDANDE BIOKEMIKBKA01
Introduction to Biochemistry

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: B1. Kursansvarig: Professor Per-Olof Larsson,, per-olof.larsson@tbiokem.lth.se och Professor Leif Bülow, Tillämpad biokemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/kbka01.html.

Syfte
Kursens syfte är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen tar upp:

Litteratur
Berg, J.M, Tymoczko, J.L and Stryer, L.: Biochemistry, W.H. Freeman & Co, San Fransisco 2007, ISBN:0-7167-8724-5