Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
GLOBAL INNOVATION OCH TEKNOLOGIINTENSIVA SEKTORERINN005
Competition in the High-Tech Sectors

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I4ai, M4. Kursansvarig: Cristina Chaminade, Docent, Cristina.Chaminade@circle.lu.se, CIRCLE. Förkunskapskrav: 90 avklarade högskolepoäng. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Examination sker genom en hemtentamen. Dessutom ingår gruppövningar, diskussioner och presentationer. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.circle.lu.se.

Syfte
Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska tillgodogöra sig en grundläggande förståelse för hur företag i olika (industriella) teknologisektorer utvecklar och förverkligar strategier i ett sammanhang som kännetecknas av global konkurrens. Ett allmänt mål för studenterna är att förstå varför strategier baserade på att tjäna pengar på FoU och kunskapstillgångar har blivit ett centralt tema i strategiskt tänkande.

Mer specifika mål är att studenterna ska bli bekanta med flera strategiska mekanismer och processer bland industriella teknologisektorer, inklusive vertikal desintegration (outsourcing och nätverkande), och tillgodogörande och bruk av kunskap (immaterialrättigheter, innovationssystem, etc.). Praktiska mål är att studenterna ska kunna använda grundläggande begrepp för att diskutera strategiska valmöjligheter för framväxande teknologier och att kunna applicera de viktigaste lärdomarna i problemorienterad forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha förståelse för och kunna problematisera:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en grundläggande bild av hur olika teknologistrategier formas i den globala konkurrensen. Studenterna kommer att vägledas till en fördjupad förståelse för hur multinationella företag, nationalstater och globala organisationer och institutioner växelverkar i utvecklingen av en ny flora av konkurrensstrategier genom varierande vägar till nyskapande varianter av kunskapssamhället.

Kursen är problemorienterad och bygger på en kombination av verkliga beslutsfattande övningar och avancerad litteratur.

Vi lägger stor vikt vid studenternas aktiva deltagande i de övningar (väl förberedda case-diskussioner och projektpresentationer) som ger studenterna tillfällen att praktisera teoretiska insikter.

Litteratur
Artiklar; information om dessa tillhandahålles genom CIRCLE.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Hemtentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Gränsen för godkänt är 50 %.

Kod: 0209. Benämning: Gruppövningar.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Gränsen för godkänt är 50 %.

Kod: 0309. Benämning: Diskussion och deltagande.
Antal Högskolepoäng: 0,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Studenterna förväntas ta en aktive roll vid seminariövningarna.