Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
DESIGN MANAGEMENTIDEA70
Design Management

Antal högskolepoäng: 7. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK055 och TEK055. Obligatorisk för: KID3. Kursansvarig: Gästforskare Lisbeth Svengren Holm, Lisbeth.Svengren_Holm@design.lth.se, Industridesign. Förutsatta förkunskaper: Två års studier på industridesignprogram. Prestationsbedömning: Studenten skall redovisa skriftligt och muntligt de genomförda analyserna och det genomförda projektet. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att studenterna får kunskap och förståelse för den företagsekonomiska terminologin, det företagsekonomiska sammanhanget och se sambanden mellan designprocessen och företags strategiska affärsutveckling

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Kunna förklara grundläggande begrepp och aspekter av företags strategiska affärsutveckling

- Ha förståelse för kopplingen mellan designprocessen, dess metoder och företags arbete med strategier affärsutveckling

- Ha förståelse för designerns roll i företaget, som konsult eller som anställd

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Problematisera, analysera och utveckla en designpolicy som belyser hur ett företag kan integrera design i sin strategiska affärsutveckling

- Analysera ett företags/organisations integrering av design i verksamhet samt utvärdera detta utifrån kurslitteraturen

- Kunna argumentera för industridesignerns roll i att utveckla och vara en del av företags strategi- och affärsutveckling

Innehåll
Företags arbete med strategier, affärsutveckling och innovation och relationen till design diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier och kurslitteraturen. Med design avses designtänkande,

-processer och –metoder.

Design management avser ledning och ansvar för företagets olika designområden .

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på företagsekonomisk terminologi och relationen till designprocessen.

Litteratur
Best Kathryn, 2006. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation’. AVA Publishing 2006. ISBN 2-940373-12-4
Kompendium i företagsekonomi
Kompendium med fallstudier