Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
GLASDESIGNIDE025
Glass Design

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: ID4, KID2. Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Kan ställas in: Vid mindre än 4 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: De studenter med flest poäng inom Industridesignprogrammet kommer in först. Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på studentens närvaro, grad av medverkan och hur studenten genomför kursens olika övningar. Övrigt: Undervisningsform: Kursen är uppbyggd så att efter föreläsning och praktisk demonstration ges studenten möjlighet att själv öva under sakkunnig handledning. Kursen ges i samarbete med John Bennetts glasstudio i Malmö, undervisningen kommer att vara förlagd dit. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att kunna förstå grunderna för glastillverkning och olika tekniker som används i glasindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter avslutad kurs ska studenten kunna presentera skisser av en designidé för en liten glasprodukt. Studenten ska kunna förstå de grundläggande blåsteknikerna och de fysiska krav som ställs på form likväl som grundläggande kemi, expansionskoefficienter och kylning av glas. Studenten skall även tillägna sig grundläggande tekniker för kallbearbetning av glas. Professionella glasblåsare tillverkar ett valt föremål baserat på ett designförslag.

Innehåll
Kursen inleds med en föreläsning om svenskt glas och svensk glasindustrihistoria från 1900 till idag. Tekniker i frihandsblåsning introduceras och övas kombinerat med varm och kallbearbetning av glas. Slipnings- och skärtekniker introduceras och redskapskunskap och säkerhetsföreskrifter genomgås. Studenten kan även få ökad insikt i den industriella processen genom ett besök på Johansfors och Nybro glasbruk. Föreläsningar kommer att täcka ämnen som kemi, expansionskoefficient och kylning av glas.

Litteratur
Böcker och tidskrifter i ämnet finns tillgängliga på GlasHuset Design Studio Malmö AB för självstudier.