Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TEKNIKHISTORIAGEMA50
History of Technology

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX160, TNX160, TNX160 och TNX160. Valfri för: A3, B4, BI2, C4, D4, E2, F2, I4, ID4, K4, KID2, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Univ.lek. Lars Olsson, lars.olsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs aktiv närvaro vid minst 75 % av föreläsningarna och seminarierna, vardera med godkänd personlig reflektion. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänt enskilt arbete. Övrigt: Föreläsningar och seminarier under i huvudsak onsdagskvällar hela hösten. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/gema50.

Syfte
Syftet med kursen är att genom historiska exempel från teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap, ge en insikt om och förståelse för möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens teknikutveckling. Kursen kopplar också den tekniska utvecklingen till människans villkor och samhällets utveckling i vid bemärkelse och integrerar därigenom många vetenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Historiska exempel från olika områden av teknik-, natur- och samhällsvetenskap flätas samman för att ge en allmänorientering och illustrera den idéhistoriska utvecklingen. Kursen är därför i stor utsträckning baserad på medverkan av gästföreläsare från skilda ämnen.

Litteratur
Hansson S: Den skapande människan – Om människan och tekniken under 5000 år. Studentlitteratur Lund 2002. ISBN: 91-44-02148-8.
Nielsen K, Nielsen H, Jensen H S: Skruen uden ende – Den vestlige teknologis historie 3. udgave. Nyt Teknisk Forlag, Köpenhamn 2005. ISBN: 87-571-2516-3.
Kursstenciler.