Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
SPANSKA FÖR TEKNIKER: SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, FORTSÄTTNINGSKURSGEMA15
Spanish for Engineers: Language, Culture and Society, Second Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX185, TNX185, TNX185 och TNX185. Valfri för: A3, B4, BI3, C4, D4, E4, F3, I4, ID4, K4, KID2, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Jonas Granfeldt, jonas.granfeldt@rom.lu.se, Spanska. Förkunskapskrav: Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv grundkurs. Kan ersättas med Spanska steg 2, Spanska B-språk/C-språk 1 årskurs/kurs A från gymnasieskolan eller Spanska etapp 2 från KOMVUX. I samtliga fall krävs betyget 3/G. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: - Skriftligt prov (3 hp) i skriftlig språkfärdighet - Muntligt prov (4,5 hp) i muntlig språkfärdighet. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Påbyggnadskurs på GEMA10 i praktisk spanska samt i kultur och samhällsliv i spansktalande länder. LTH-gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak spanska. Hemsida: http://www.sol.lu.se.

Syfte
Kursens mål är att ge den studerande ytterligare kommunikativa färdigheter i spanska och att hon/han ska få utvidgade kunskaper om Spaniens och Latinamerikas samhällsliv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studium av text på spanska om cirka 50 sidor. Texterna är enkla men ändå något mer avancerade än i den grundläggande kursen. Till textläsningen knyts hör- och talövningar samt enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten. Dessutom läses texter på svenska eller engelska om kultur- och samhällsliv i Spanien och latinamerikanska länder. Konversationsövningar är ett viktigt inslag i kursen som därför förutsätter aktivt deltagande i undervisningen.

Litteratur
Obligatorisk litteratur:
Waldenström, E., Caminando de nuevo 1 + 2. Natur och kultur. Valfri utgåva.
Harling, B., Puente. Cómo lo dices? Träning i spansk basgrammatik. Bonniers. Valfri utgåva.
För självstudier rekommenderas följande övningsbok:
Borobio, V. Nuevo ele. Curso de espanol para extranjeros: Inicial 1.Cuaderno de ejercicios. 2001.
Referenslitteratur för samtliga delkurser:
Norstedts spanska ordbok. Stockholm. 1999.
Gonzalez Hermoso, A., Conjugar es fácil en espagnol. EDELSA, Grupo Didascalia S.S., 1996.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.

Kod: 0208. Benämning: Skriftlig språkfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.