Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FRANSKA FÖR TEKNIKER: SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, FORTSÄTTNINGSKURSGEMA05
French for Engineers: Language, Culture and Society, Second Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNX032, TNX032, TNX032 och TNX032. Valfri för: A3, B4, BI3, C5, D5, E4, F3, I4, ID4, K4, KID2, L4, M4, MD4, N3, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Jonas Granfeldt, jonas.granfeldt@rom.lu.se, Franska. Förkunskapskrav: Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv grundkurs. Kan ersättas med Franska steg 4, Franska B-språk 3 årskurser/kurs B från gymnasieskolan eller Franska etapp 4 från KOMVUX. I samtliga fall krävs betyget 3/G. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen på vardera delkurserna skriftlig språkfärdighet (1,5 hp), skönlitterär text (1,5 hp) och realiatext och franskt samhällsliv (3,0 hp). Muntlig tentamen i muntlig språkfärdighet (1,5 hp). Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv fortsättningskurs kan utgöra grunden för fortsatta universitetsstudier i ämnet. LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak franska. Hemsida: http://www.sol.lu.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två moduler:

Modul 1
Ytterligare utökade kunskaper i tal- och skriftspråk, hör- och läsförståelse. Särskild vikt fästs vid den utökade kommunikativa färdigheten.

Modul 2
Frankrikes kultur och samhälle. Häri ingår en fördjupad kunskap om

Litteratur
Kurslitteratur:
Hansén, I & Schwartz, B.: Gleerups Franska Grammatik, Gleerups 1995 (1:a uppl., 3:e tryckn.) 91-40-61290-2.
Lötmarker, R. & Mézières, P.: Parlons de la France, Natur och kultur. 1999. 91-27-63543-0
Carrère, E.: L'Adversaire. Folio, 2000. 2-86744-682-1
Stencilerat material som delas ut i samband med undervisningen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Skriftlig språkfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0207. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.

Kod: 0307. Benämning: Skönlitterär text.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0407. Benämning: Realiatext och franskt samhällsliv.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.