Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MARKNADSSTYRDA SYSTEMFRTN20
Market-driven Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4, M4, Pi4, Pi4fm. Kursansvarig: Prof Karl-Erik Årzén, karlerik@control.lth.se och Univ lektor Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Förutsatta förkunskaper: Reglerteknik AK (FRT010). Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Projekt och två laborationer. Hemsida: http://www.control.lth.se/education/civing.html.

Syfte
Att ge kunskap om grundläggande principer för automationssystem i tillverkningsindustrin och dess dynamiska samspel med marknadsfaktorer såsom variationer i efterfrågan och priser för råvaror, transporter och lagerhållning. Att genom gästföreläsningar och projekt ge inblick i aktuella frågeställningar och trender hos företag i regionen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Dynamiska modeller för produktflöden, händelsebaserade såväl som kontinuerliga. Effekterna av återkoppling. Modeller för prisdynamik med konvexa nyttofunktioner. Mått på produktionseffektivitet. Faktorer som påverkar ekonomiskt utfall av automationsinvestering. Funktionella modeller av företag. Fysiska modeller av företag. Mjukvarusystem för automation. Industristandarder.

Litteratur
Ännu inte bestämt.