Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MATEMATISK MODELLERING, FORTSÄTTNINGSKURSFRT095
Mathematical Modelling, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: Pi3. Valfri för: F4, F4sfm, F4tmb, I4. Kursansvarig: Professor Anders Rantzer, anders.rantzer@control.lth.se och Studierektor Karl-Erik Årzen, karl-erik.arzen@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Förutsatta förkunskaper: FMA450 System och transformer, FMS045 Stationära stokastiska processer, FMA021 Kontinuerliga system. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Muntlig och skriftlig projektredovisning samt muntlig och skriftlig opposition. Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRT095/.

Syfte
Syftet med kursen är att befästa och utveckla studentens modelleringskunskaper i form av grundläggande teori och ett praktiskt projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller en föreläsningsdel (20%) av generell karaktär och en projektdel (80%).

Föreläsningsdelen ger en översikt av olika modelltyper och beskriver grunderna såväl för fysikaliskt modellbygge som för modellering från mätdata. Modellvalidering är ett centralt begrepp. Simuleringsmetoder för olika modelltyper diskuteras.

Projektdelen, den dominerande delen, kan vara av olika karaktär och inriktning. Gemensamt för projekten är dock att valet av modellstruktur är en väsentlig del av arbetet och att flera olika varianter av modeller kan vara relevanta. Varje projekt ska involvera expertis från flera olika ämnesområden. Projektplan och regelbundna projektmöten är en del av kursen. Den skriftliga rapporten ska ställas i relation till innehållet i kursens föreläsningar.

Litteratur
Lennart Ljung och Torkel Glad, Modellbygge och Simulering, Studentlitteratur 2:a upplagan 2004, ISBN 91-44-02443-6