Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INTERNATIONELL PROJEKTKURS - MATEMATISK MODELLERINGFMSN05
International Project Course-Mathematical Modelling

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: Pi2. Valfri för: E3. Kursansvarig: Univ.lektor Maria Sandsten, sandsten@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: Motsvarande de 3 första terminerna på Teknisk Matematik samt någon/några av kurserna FMA021, FMS045, FMN041, FMN130, FMN050. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Individuell bedömning av studiemeriter. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Övrigt: Kursen är ett projektarbete i samarbete med studenter från olika universitet i Europa inom ECMI-modelling week. ECMI står för European Consortium for Mathematics in Industry, se http://www.ecmi-indmath.org/. ECMI-modeling week äger rum varje år vid något ECMI-universitet. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/.

Syfte
Erhålla förståelse av modelleringsprocessen för ett givet matematiskt modelleringsprojekt i samarbete med andra studenter och förvärva nödvändiga kunskaper för att genomföra ett projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Inhämta relevant kunskap och förståelse för att lösa ett givet matematiskt modelleringsprojekt.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Något matematiskt modelleringsproblem.

Litteratur
För varje specifikt projekt erhålles nödvändig litteratur.