Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FÖRSÖKSPLANERINGFMS072
Design of Experiments

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: MAS209, MAS209 och MAS209. Alternativobligatorisk för: W3. Valfri för: D4, E4, E4ss, F4, F4rs, MWIR2, N4, Pi4, Pi4bm. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematisk statistik och Matlab. Kan ställas in: Vid mindre än 16 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter samt obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarierna. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms072/.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Ensidig indelning med fixa och slumpmässiga effekter. Simultana konfidensintervall. Förutsättningar för variansanalys: transformationer, modellkontroll, residualanalys. Flerfaktorförsök med fixa, slumpmässiga och blandade effekter. Additivitet och samspel. Fullständiga och ofullständiga försök. Randomiserade block, romersk kvadrat och confounding. Regressionsanalys och kovariansanalys.

Litteratur
Montgomery, D.C: Design and Analysis of Experiments, 5th edition. Wiley 2001. Användarhandledning för Matlab.