Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
NUMERISK LINJÄR ALGEBRAFMNN01
Numerical Linear Algebra

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: E4, F4, Pi4, Pi4bs. Kursansvarig: Johan Helsing, helsing@maths.lth.se, Numerisk analys. Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i numerisk analys (FMN011, FMN041, FMN050 eller FMN081), FMA036 Linjär analys. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Veckovisa inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/NUM115.

Syfte
Kursen ger teoretisk förståelse av några mycket relevanta algoritmer liksom praktisk erfarenhet med implementering av algoritmerna på dator och deras tillämpning. Efter genomgången kurs skall studenten ha väsentlig utökad och mer användbar kunskap av numerisk linjär algebra än vad som täcks av grundkursen i beräkningsteknik. Kursen skall också stimulera till fortsatt lärande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha visat väsentlig utökad och mer användbar kunskap i numerisk linjär algebra än vad som krävs i grundkursen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna implementera algoritmer för numerisk linjär algebra på dator, och använda dessa i tillämpningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

under kursens gång med adekvat terminologi och logiskt välstrukturerat redogöra för konstruktion och tillämpning av moderna numeriska metoder för linjära problem.

Innehåll
Kursen följer upp Linjär Algebra och Matristeori. Studenten lär sig att lösa praktiska problem med hjälp av moderna numeriska metoder och datorer. Centrala begrepp är konvergens, stabilitet och komplexitet. Verktygen är till exempel matrisfaktorisering och -ortogonalisering. Algoritmerna kan, bland annat, användas för att lösa mycket stora system av linjära ekvationer som uppstår vid diskretisering av partiella differentialekvationer.

Litteratur
Trefethen and Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, ISBN 0-89871-361-7.