Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ASTROFYSIK - STJÄRNOR OCH KÄRNORFMFF10
Astrophysics - Stars and Nuclei

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMF111 och FMF111. Valfri för: F4. Kursansvarig: Ragnar Bengtsson, Ragnar.Bengtsson@matfys.lth.se och Ingemar Lundström, Ingemar.Lundstrom@astro.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kvantmekanik och kärnfysik motsvarande FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges under vårterminen vartannat år (2010, 2012 etc.) i samarbete med institutionen för astronomi. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/astrofysik.html.

Syfte
Att ge studenten en god förståelse för de processer som inträffade vid "The Big Bang", som idag pågår i stjärnors inre och som sker i samband med supernovaexplosioner, samt sambandet mellan dessa processer och bildandet av de grundämnen som bygger upp det universum vi känner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna på egen hand bilda sig en uppfattning om värdet och relevansen av vetenskaplig information inom det område som täcks av kursen.

Innehåll
Grundläggande begrepp inom astronomi, partikel- och kärnfysik. Universums tidiga utveckling (Big Bang, inflationsfasen, bildandet av galaxer och stjärnor). Indikationer på mörk materia och mörk energi. Bildandet av de lätta grundämnena. Termonukleära processer. Stjärnutveckling. Förbränningsprocesser i normala stjärnor. Bildandet av tyngre grundämnen. r- s- och rp-processerna. Stjärnornas slutstadier: Supernovaexplosioner, vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål.

Litteratur
Material som delas ut i anslutning till föreläsningarna.