Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TERMODYNAMIK OCH STATISTISK FYSIKFMF150
Thermodynamics and Statistical Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FFFN05, FFFN05 och FFFN05. Valfri för: F4, F4asf, F4fs, F4tf, MNAV2, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Ohlén, gunnar.ohlen@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Kvantmekanik enligt kursen FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar alt en av kurserna FMF025Kvantmekanik/FAF245Kvantteori. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, skriftlig presentation av projekt. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/termstat.html.

Syfte
Kursen ska ge de grunder i den statistika fysiken som behövs både för tillämpningar och fortsatta studier i teoretisk fysik. Tillämpningar väljs inom olika områden av fysik och teoretisk fysik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna avgöra när en kvantstatistisk analys är nödvändig och se i vilka sammanhang den statistiska fysiken är väsentlig

Innehåll
Termodynamikens grundläggande principer och huvudsatser, temperatur och entropi. Differentialsamband.

Statistiska metoder för makroskopiska system utgående från en kvantmekanisk beskrivning. Anknytning till termodynamik. Ideala gaser: Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac, Bose-Einstein och Planck-fördelningar. Tillämpningar på bl.a. elektron- och fotongaser. Fasövergångar och reaktionsjämvikt. Ising modellen.

Litteratur
Schroeder, D.V.: An Introduction to Thermal Physics, Addison Wesley Longman, 2000.