Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
KONTINUUMSMEKANIKFMEN20
Continuum Mechanics

Antal högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMEF01 och FMEF01. Valfri för: F4, F4tf, I4, M4, M4mo, Pi4, V4sa. Kursansvarig: Universitetslektor Aylin Ahadi, Aylin.Ahadi@mek.lth.se, Mekanik. Förkunskapskrav: Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik - Dynamik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en enhetlig och överskådlig framställning av deformerbara kroppars mekanik, d.v.s. en allmän mekanik för fasta, flytande och gasformiga materiella kroppar i rörelse. Kursen syftar till att motivera och illustrera samspelet mellan balansekvationer och konstitutiva relationer för materialets beteende. Kursen ger också en introduktion till cartesisk tensoranalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Deformation och kinematik för deformerbara kroppar, kraft och spänningar i deformerbara kroppar. Allmänna konservations- och balansekvationer för massa, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, kraft, energi och entropi. Förhållandet mellan globala och lokala balansekvationer, teorin för konstitutiva samband, elasticitet och viskösa fluider, blandningsmodeller, exempel på konkreta tillämpningar.

Litteratur
A.Ahadi, Lecture notes, E. Lundgren, Kontinuunmsmekanik
Mase & Mase: Continuum Mechanics for Engineers.2nd ed. CRC.