Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FLERKROPPSDYNAMIKFMEN01
Multibody Dynamics

Antal högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FME071, FME120, FME071, FME120, FME071, FME120, FME071 och FME120. Valfri för: F4, F4tf, I4pu, M4, M4fo, M4mo, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Per Lidström, per.lidstrom@mek.lth.se, Mekanik. Förkunskapskrav: Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik - Dynamik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Stel kropps kinematik och dynamik; Eulers vinklar, m.m., tröghetstensorn, Eulers ekvationer, Effekt och energi. Rotation kring fix axel och fix punkt; lagerreaktioner, dynamisk balansering, stabilitet, Gyroskopisk rörelse. d´Alemberts princip. Lagranges ekvationer; tvång, frihetsgrader, Lagrangefunktion, generaliserade krafter. Flerkroppssystem; holonoma och icke-holonoma tvångsvillkor, tvångskrafter, kontaktkrafter, friktion, effektförlust. Lagranges ekvationer med tvångsvillkor. Stela och flexibla kroppar i system; diskretisering och koordinatrepresentation, mass- och styvhetsmatriser. Rörelseekvationerna; deras konstruktion och numeriska behandling. Något om programsystemen ADAMS, MATLAB m.fl.

Litteratur
Lidström P., Nilsson K.: Lecture Notes on Fundamentals of MultiBody Dynamics. Div. of Mechanics LTH, 2006.
A.A. Shabana: Dynamics of MultiBody Systems. 3rd Edition. Cambridge University Press. 2005.