Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MEKANIK - DYNAMIKFMEA20
Mechanics - Dynamics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME012, FME012 och FME012. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Prof. Solveig Melin, solveig.melin@mek.lth.se, Mekanik. Förutsatta förkunskaper: FMEA05 Mekanik - Statik och partikeldynamik. Prestationsbedömning: Skriftlig temtamen. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Partikelsystemets kinetik. Kinematik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Tröghetsmoment. Kinematik och kinetik för stela kroppar i planet. Arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment samt stöt. Roterande koordinatsystem.

Litteratur
Nyberg, C. Mekanik Fortsättningskurs, Liber, 2006.