Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MEKANIK - STATIK OCH PARTIKELDYNAMIKFMEA05
Engineering Mechanics - Statics and Particle Dynamics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME012, FME052, FMEA01, FME012, FME012 och FME012. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: Prof. Solveig Melin, solveig.melin@mek.lth.se, Mekanik. Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra och FMAA05 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Skriftlig projektrapport. Projektet utförs i grupper om två där gruppen arbetar självständigt med möjlighet till support i samband med schemalagda datorövningar. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Statik: Krafter, moment och kraftsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Virtuella arbetets princip. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Jämvikt för fackverk och ramar. Fördelade krafter (masscentrum, tyngdpunkt (3D)). Friktion.

Dynamik: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment, samt stöt. Små svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system. Fri svängningsrörelse samt svängning med tvångsvillkor. Partikelrörelse och stelkroppssvängning. Studie av fysikaliska företeelser så som självsvängning och svävning. Vibrationsanalys innefattande egenvinkelfrekvens och dämpningsfaktor.

Litteratur
Nyberg C. : Mekanik, Grundkurs, Liber, 2003.
Nyberg C. : Mekanik, Problemsamling, Liber, 2003.
A short introduction to ADAMS, Avdelningen för Mekanik, LTH.
Project in Mechanics, Avdelningen för Mekanik, LTH.