Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TILLÄMPAD SUBATOMÄR FYSIKFKFN01
Applied Subatomic Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FKF032, FKF065, FKF032, FKF065, FKF032, FKF065, FKF032 och FKF065. Valfri för: F4, F4asf, MNAV2. Kursansvarig: Dr Mikael Elfman, mikael.elfman@nuclear.lu.se och docent Jan Pallon, jan.pallon@pixe.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända laborationer, godkända projekt, godkänd uppsats samt aktivt deltagande i föreläsningar, tutorials och seminarier. Alternativt kan en tentamen (g/u) anordnas för den som ej aktivt deltager i föreläsningar och tutorials. Slutbetyget sammanvägs av betyget på laborationsdel, projektdel och uppsats. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Syfte
Kursens syfte är att visa på de möjligheter som finns att utnyttja kunskaper i kärnfysik och kärnfysikalisk mätteknik som redskap inom andra discipliner. Kursen syftar till att ge en överblick över möjliga tillämpningar av kärnfysiken och särskild vikt läggs dels vid reaktorfysik, dels vid aktuell forskning i neutronspridningsfysik och jonstråleanalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen fokuserar på fyra huvudmoment av tillämpningar av den subatomära fysiken:

Litteratur
Sjöstrand N.G.: Kompendium i Reaktorfysik.
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons 1988. ISBN 0-471-80553-X
Aktuella artiklar och texter utdelade i samband med föreläsningar i jonstråleanalys och neutronspridningsfysik
Laborationshandledningar (institutionen)
Uppsatser i tillämpad kärnfysik (deltagarna)