Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
KÄRNFYSIK, FÖRDJUPNINGSKURSFKF021
Nuclear Physics, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4, F4asf. Kursansvarig: Professor Per Kristiansson, per.kristiansson@nuclear.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med i huvudsak redogörande uppgifter samt krav på godkända inlämningsuppgifter, laborationer och laborationsrapporter. Laborationsmomenten utförs i grupp. Övrigt: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Kursen samordnas med motsvarande kurs vid Naturvetenskapliga fakulteten (kärnfysikdelen av nuvarande FYSA31). Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Syfte
Syftet är att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik genom ett kvantmekaniskt betraktelsesätt. Speciellt behandlas olika modeller av hur kärna är uppbyggd, sönderfallsprocesser och kärnreaktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kärnkrafterna och nukleonernas uppbyggnad. Kärnmodeller. Det radioaktiva sönderfallet, alfa-, beta- och gamma- emission. Kärnreaktioner. Fission och fusion.

Litteratur
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons 1988. ISBN 0-471-80553-X
Laborationshandledningar (distribueras av institutionen).