Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
STRUKTUROPTIMERINGFHLN01
Structural Optimization

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4, I4, M4fo, M4mo, M4pu, MD4, Pi4. Kursansvarig: Docent Mathias Wallin, Mathias.Wallin@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Förutsatta förkunskaper: FHL064 Finita elementmetoden eller ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller likvärdig kurs. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Dugga samt godkänd projektuppgift. Projektet kommer att ges 1 gång/år. Duggan ges 2 gånger/år. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Syfte
Inom strukturoptimering studeras problemet att finna den i en specifik mening optimala designen hos en mekanisk struktur; det kan röra sig om att minimera vikten eller maximera styvheten. Kursen avser att ge kunskap och förståelse om matematiska optimeringsmetoder för att erhålla maximalt effektiva lastbärande mekaniska strukturer, och färdighet i att använda eller implementera motsvarande datorbaserade beräkningsverktyg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen kommer specifikt följande moment att behandlas

Litteratur
An introduction to structural optimization,
Christensen, P and Klarbring, A
Springer-Verlag, 2008
ISBN: 978-1-4020-8665-6
CALFEM - A finite element toolbox to MATLAB. Studentlitteratur.