Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FINITA ELEMENTMETODENFHLF01
Finite Element Method

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FHL064 och FHL064. Obligatorisk för: F3, Pi4bs. Valfri för: Pi4. Kursansvarig: Docent Mathias Wallin, Mathias.Wallin@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematik och hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske genom tentamen och projektuppgift. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge verktyg för lösning av problem inom fysiken som beskrivs av partiella differentialekvationer. Studenten skall ges en fysikalisk insikt och kunna använda denna för att matematiskt formulera fysikaliska problem. Kursens fokus är riktat mot en teoretisk förståelse av finita elementmetoden. Projektet som ingår i kursen skall ge studenten förståelse för hur finita elementmetoden implementeras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Ottosen, N.S & Petersson, H.: Introduction to the Finite Element Method. Prentice Hall 1992.
CALFEM - A finite element toolbox to MATLAB. Studentlitteratur.
Wallin, M., Introduction to the Finite Element Method Exercises.