Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BIOMEKANIKFHL110
Biomechanics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: E4, E4mt, F4, F4mt, M4, M4mo, N4, Pi4, Pi4bm. Kursansvarig: Univ.lektor Ingrid Svensson, ingrid.svensson@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i matematik, mekanik och hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Under kursen genomförs fyra obligatoriska inlämningsuppgifter i grupp (2-3 studenter). Dessa redovisas i skriftliga rapporter som studenterna får skriftlig återkoppling på. I slutet av kursen ges en skriftlig, individuell, hemtentamen. Denna tentamen bedöms med betygen UK, 3, 4, 5 och detta betyg utgör också slutbetyget på kursen. Omtentamen anordnas efter kontakt med kursansvarig. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att vidga studenternas begreppsvärld till att omfatta även biologiska vävnader.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kroppens byggstenar som utgörs av ben, brosk, muskler, ligament, blod och kroppsvätskor beskrivs och modelleras med hjälp av begreppsapparaten från tidigare kurser i mekanik och hållfasthetslära. Begrepp som konstitutiva ekvationer och evolutionslagar tillämpas på biologiskt material t.ex. ben, där effekter av belastningar modelleras på den inre strukturen. Skelettets uppbyggnad och rörelseapparaten beskrivs som ett mekaniskt system där benen förenas i leder och aktiviteten i musklerna styr rörelserna.

Litteratur
V.H. Frankel and M. Nordin, Basic Biomechanics of the Skeletal System, 1980, kapitel 1-5 och 10.
S.A. Berger, W. Goldsmith and E.R. Lewis, Introduction to Bioengineering, 1996, kapitel 2-3, 8-10.
Y.C. Fung, Biomechanics, Mechanical Properties of Living Tissues, 1993, kapitel 2 och 12.