Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BROTTMEKANIK, FORTSÄTTNINGSKURS FHL090
Fracture Mechanics, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4, I4, M4, M4mo, Pi4. Kursansvarig: Professor Per Ståhle, Per.Stahle@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Förutsatta förkunskaper: FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs eller FHL021 Hållfasthetslära, allmän kurs eller FHL105 Hållfasthetslära, grundkurs. Prestationsbedömning: Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och räkneövningar med lärarhandledning samt självstudier. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse för metodval och förmåga att utföra beräkningar. Examination sker genom skriftlig tentamen. Betyg sätts för hel kurs enligt kursprogrammet. Som betyg för kursen ges något av följande: underkänd (0), godkänd (3 till 5). Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Syfte
Utbildningen syftar till att tillgodose behovet av kompetens för bedömning av brottrisker i strukturer samt beräkning av styvhetsreducering i strukturer med sprickor. Utbildningen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper inom både linjär och olinjär brottmekanik för att kunna ange återstående tid till slutligt haveri för sprickor i tryckkärl, balkar, plåtar etc. Efter genomgången utbildning skall studenten kunna välja lämplig beräkningsmodell samt självständigt kunna föreslå förbättringar för utsatta konstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Sprickspetslösningar, sprickyteförskjutningar, spänningsfält, vägoberoende integraler. Enkel tensoralgebra. Dissiperat arbete, styvhetsreducering, kompleansmetoder. Materialprovning, brottmekaniska provstavar, linjära brottmekanikens begränsningar. Brottrisk, brottseghet, spänningsintensitetsfaktorer, J-integral. Utmattning. Paris lag och korrosionslagar. Olinjär brottmekanik, brottseghetskurvor.

Litteratur
Fred Nilsson, Fracture Mechanics - from Theory and Applications, Dept of Solid Mechanics, KTH, 2001.