Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
NANOMATERIAL - TERMODYNAMIK OCH KINETIKFFFN05
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FAFN15, FMF150, KOO045, FAFN15, FMF150, KOO045, FAFN15, FMF150 och KOO045. Valfri för: F4, K4m, MNAV2, N4, N4nm. Kursansvarig: Dr. Kimberly Dick Thelander, kimberly.thelander@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska fysik- och kemikurser inom Teknisk nanovetenskap (eller motsvarande). Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www-gu.ftf.lth.se.

Syfte
Kursen ger en översikt över termodynamiska fenomen viktiga inom materialvetenskap och som kan användas för nanomaterial. Relevanta kinetiska processer kommer att presenteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna argumentera aktivt om termodynamiska problem som gäller nanomaterial.

Innehåll
Grundläggande termodynamik; termodynamisk jämnvikt; fasjämnvikt, fasstabilitet och fastransformeringar; fasdiagram (enkomponent - multikomponent); reaktioner och reaktionskinetik; masstransport - diffusion i fast fas, diffusion i vätskor; värmetransport; storlekseffekter.

Litteratur
DeHoff, R.: Thermodynamics in Materials Science. CRC, 2nd edition, 2006. ISBN: 0849340659