Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
AVANCERADE LASER- OCH OPTIKSYSTEMFAFN10
Advanced Optics and Lasers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MFOT1. Valfri för: F4, F4f. Kursansvarig: Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se och Anne L'Huillier, Anne L'Huillier@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FAFF01 Optik och optisk design samt FAFN01 Lasrar. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (muntlig eller skriftlig omtentamen). Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Projekt. Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/advancedopticslasers.htm.

Syfte
Kursen syftar till att lära ut såväl grundläggande som avancerade metoder för att manipulera och kontrollera laserpulsers intensitet, frekvens och tidsstruktur och att utifrån detta ge kunskap i att designa avancerade system för kontroll och manipulation av laserstrålning för tillämpningar inom forskning och industri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

bättre kunna bedöma och finna optiska metoder för att utveckla nya teknologiska tillämpningar, metoder och system.

Innehåll

Två laborationer: Icke-linjär optik, Ultrasnabb optik (Ti:S laser).

Litteratur
B. E. A. Saleh and M. C. Teich,
Fundamental of Photonics
Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, inc. 1991, ISBN 0-471-83965-5