Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PROJEKT NANOINGENJÖRFAFF05
Project Engineering at the Nanoscale

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: N3. Kursansvarig: Dr. Magnus Borgström, magnus.borgstrom@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurser inom N1 och N2. Prestationsbedömning: Examinationen består av tre projekt med två skriftliga respektive en muntlig redovisning. Övrigt: Projekt 1 och 2 utförs i mindre grupper, typiskt om tre studenter i varje grupp. Observera att projekt 2 kan beläggas med sekretess. Projekt 3 utförs i en större grupp. Hemsida: http://www-gu.ftf.lth.se/.

Syfte
Inom ramen av denna kurs ska teknologerna utveckla sin kunskap kring konsten att utveckla nya kommersiella produkter eller processer. Teknologerna förkovrar sig i aspekter rörande att starta företag och hur ideér kan skyddas och kommersialiseras. Teknologerna använder sina ingenjörskunskaper för att konstruera en prototyp av ett instrument/komponent relaterad till nanovetenskap och teknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha en god förståelse för begreppet "entreprenöranda" samt en förståelse för livet som yrkesaktiv civilingenjör. Studenten ska känna trygghet i, samt fått ökat intresse för att utveckla nya produkter eller processer.

Innehåll
Utgående från en produkt- eller processidé ska studenten, i samråd med kursansvarig, undersöka möjligheter för realisering eller kommersialisering. Stödföreläsningar belyser olika moment i att starta-eget, patentfrågor, företagsekonomi, och marknadsföring . Arbetet skall resultera i tre projekt varav två är skriftliga och ett presenteras muntligt i ett symposium.

I projekt 1 görs en skriftlig analys av nyhetsvärdet för en reell eller fiktiv idé, baserad på en vetenskaplig artikel rörande nanoteknik. Dess relation till tre-fyra närliggande patent utreds och en analys av hur ett patent skiljer sig ifrån en vetenskaplig artikel utförs.

Projekt 2 är en fördjupningsuppgift i en av följande inriktningar 1) att skriva patent, 2) att utforma en affärsplan 3) att göra en marknadsundersökning.

I Projekt 3, som löper parallellt med projekt 1 och 2, använder sig studenterna av sina ingenjörskunskaper för att i grupp konstruera en nano/mikrobaserad prototyp av ett instrument eller en komponent.

Litteratur
Relevant material delas ut vid kursstart.