Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
OPTIK OCH OPTISK DESIGNFAFF01
Optics and Optical Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MFOT1. Valfri för: E4, E4rn, E4ss, F4, F4f, N4. Kursansvarig: Anne L'Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se och Sven-Göran Pettersson, sven-goran.pettersson@forbrf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik och matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Rapport och muntlig redovisning om ray tracing projektet. Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/Optics&opticaldesign.htm.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha ökad erfarenhet av att jobba i grupper om fyra eller två för ett gemensamt mål.

Innehåll

Tre laborationer: Interferometri, Fourieroptik och polarisation.

Ett projekt med ray tracing.

Litteratur
Fundamental of Photonics B. E. A. Saleh and M. C. Teich Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, Kap 1,2,4,5,6 , Second edition