Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FYSIK – KVANTFENOMEN OCH NANOTEKNOLOGIFAFA10
Physics - Quantum Phenomena and Nanotechnology

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF240, FAF240, FAF240 och FAF240. Obligatorisk för: F1, N2. Valfri för: E2, E2rn. Kursansvarig: Ulf Håkanson, ulf.hakanson@ftf.lth.se och Ragnar Bengtsson, Ragnar.Bengtsson@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundkurserna i matematik och programmering. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkänd kontrollskrivning efter ca 3 veckor samt godkända inlämningsuppgifter, projektarbeten och laborationer med skriftlig och muntlig presentation. För deltagande i laborationerna krävs godkänd kontrollskrivning. Hemsida: http://wwwgu.ftf.lth.se/Courses/FAFA10.html.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en introduktion till kvantmekaniken och dess begreppsvärld. Vidare introduceras nanoteknologi som vetenskapen om material och komponenter vars struktur på nanometerskalan har designats för att erhålla nya, unika egenskaper. För att förstå dessa karakteristiska egenskaper är kvantmekaniken ett nödvändigt hjälpmedel. Omvänt kommer kursen att utnyttja nanoteknologin för att illustrera kvantmekaniska fenomen och motivera för vidare studier i kvantmekanik. Kursen vill på detta sätt lyfta fram det ömsesidiga beroendet mellan teknik och vetenskap i allmänhet och mellan nanoteknologi och kvantmekanik i synnerhet. Kursen skall även ge möjlighet till reflektion över kvantfysikens fascinerande fenomenvärld.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse. Studenten skall uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll. Laborationer utnyttjas som en hjälp att visualisera och konkretisera abstrakta begrepp. Studenten får därigenom möjlighet att direkt observera kvantmekaniska fenomen genom optiska och elektriska mätningar på material och komponenter med relevans för optisk kommunikation och höghastighetselektronik. För studenter på teknisk nanovetenskap-programmet innehåller kursen även en introduktion till att använda datorn som beräkningshjälpmedel. Studenter på teknisk fysik- och elektroteknikprogrammen gör i stället ett litteraturstudieprojekt som belyser något område inom nanoteknologin. Alla studenter genomför dessutom ett större beräkningsprojekt som behandlar ett kvantmekaniskt problem.

Kvantmekanik: Grundläggande begrepp såsom de Broglievågor, sannolikhetstolkning och tunneleffekt. Schrödingerekvationen och energikvantisering i små system. Absorption och emission av fotoner i en kvantmekanisk bild.

Nanoteknologi: Tekniker för att tillverka strukturer med en karakteristisk storlek i nanometerområdet. Mättekniker för att studera kvantfenomen i sådana system. Nanoteknologiska tillämpningar med särskild tonvikt på modern kvantelektronik.

Litteratur
G. Ohlén: Kvantvärldens fenomen, teori och begrepp, Studentlitteratur 2005, ISBN 91-44-03450-4.
Utdelat material.