Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
EXPERIMENTELL FYSIKFAF280
Physics Experiments

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF062, FAF062, FAF062 och FAF062. Valfri för: F2. Kursansvarig: Professor Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FAFA25 Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik, FAFA10 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Utförande av tre (av fyra) olika projekt under läsperioden. Projekten innehåller följande obligatoriska moment: inledande föreläsning (obligatorisk närvaro för alla kursdeltagare), laboration, diskussionspass och redovisning. Varje projekt betygsättes och slutbetyget utgör medelvärdet av projektbetygen. Slutligen ingår en obligatorisk muntlig presentation av ett av de utförda projekten som endast betygsättes med betygen godkänd/underkänd. Ingen sluttentamen. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/Kurser/index.htm.

Syfte
Att ge insikt och förståelse för några forskningsnära områden och experimentella metoder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

fått insikt om och själv arbetat med några forskningsnära fysikområden relevanta för civilingenjörens framtida arbete.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Tre av följande fyra projekt skall genomföras:

1. Informationsteknologi, 2. BioNanovetenskap, 3. Lasermätteknik, 4. Miljöfysik.

Alla projekten ligger nära forskningen som idag bedrives på fysiska institutionen. Vid få deltagare kan möjligheten att välja projekt komma att begränsas.

Varje projekt innefattar

Litteratur
Utdelat material.