Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FOTONIK OCH OPTISK KOMMUNIKATIONFAF095
Photonics and Optical Communication

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MFOT1. Valfri för: E4, E4rn, F4, F4f, MNAV2, N4. Kursansvarig: Stefan Andersson-Engels, stefan.andersson-engels@fysik.lth.se och Dan Hessman, dan.hessman@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FAFF01 Optik och optisk design. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Hemsida: http://photonics.fysik.lth.se/faf095.htm.

Syfte
Kursen syftar till att lära ut grundläggande principer för design av hårdvarusidan av fiberoptiska kommunikationssystem. Detta uppnås genom att förmedla kunskaper om fysikaliska principer, funktion och prestanda hos optiska fibrer, optiska detektorer, ljuskällor samt kunskap om hur dessa komponenters integreras till fiberoptiska kommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå hur ljus utbreder sig i vågledare och optiska fibrer

förstå principer och kunna räkna på prestanda hos optiska detektorer

förstå principer för funktion och användning av dioder och diodlasrar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna välja lämpliga ljuskällor och detektorer för olika signalöverföringsproblem.

kunna designa enklare optiska signalöverföringssystem och beräkna deras prestanda.

ha ökad förmåga att skriftligt presentera projekt som de genomfört.

kunna tillgodogöra sig och integrera kunskaper från engelsk litteratur inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha ökad erfarenhet att jobba i grupper av fyra eller två för ett gemensamt mål.

Innehåll
Föreläsningar:

Tre laborationer: Fiberoptik, Detektorer och detektordesign, Integrerad optik.

Demonstrationer: Studiebesök och aktuell forskning.

Litteratur
Fundamental of Photonics
B. E. A. Saleh and M. C. Teich
Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, inc.
Kap. 7.1, 8, 9, 12.1-2, 16-18, 23, 24
Utdelat material (t.ex. laborationsinstruktioner)