Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
FINANSIELL EKONOMIEXTF45
Financial Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MIO140 och MIO140. Obligatorisk för: I3. Valfri för: M4. Kursansvarig: Professor Björn Hansson, bjorn.hansson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: MIO040 Industriell ekonomi FK. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen efter avslutad kurs. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på tentamen samt godkända laborationer. Det är obligatorisk närvaro vid de tre laborationerna och därefter skall en rapport lämnas in för bedömning. I gränsfall för godkänt kan studenten korrigera sin laborationsrapport och lämna in för förnyad bedömning. Laborationsrapporter kan endast lämnas in i samband med kursens genomförande och vid de båda omtentamenstillfällena. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi dels från ett företagsperspektiv genom att studera företagens finansiering med hjälp av finansiella tillgångar, dels från ett marknadsperspektiv genom att skapa förståelse för de finansiella marknadernas funktion samt prisbestämning och riskhantering av finansiella tillgångar. Kursen ger två perspektiv på finansiering, både från finansiärens sida och från låntagarens. Kursen har dessutom en delad struktur när det gäller valet av finansiella instrument och fokuserar dels på värdering av riskfyllda tillgångar, dels på värdering av räntebärande tillgångar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha kunskap om och förståelse för:

relevanta begrepp och modeller

avkastning och riskpremium för aktier och aktieportfölj

kapitalbudgetering

val av kapitalstruktur, påverkan på företagets värde och styrning av kapitalinlåning

prissättning av optioner

utdelning och företagsvärde

prismekanism för räntebärande tillgångar inklusive ränterisker

finansiering på global marknad inklusive valutaproblematik och olika instrument.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna utföra följande:

beräkna payoff och avkastning på aktier

beräkna kapitalkostnad

välja bland och kalkylera olika kapitalstrukturer i företag och organisationer, i synnerhet i fråga om investeringsbeslut

ha insikt i hur man väljer kapitalstruktur vid investeringar i olika kapitalmarknader

bestämma utdelning till ägare och dess påverkan på företagsvärdet

ha förståelse för och kunna prissätta optioner

beräkna relationer mellan räntor med olika löptid och beräkna ränterisk

kunna använda data för att beskriva kopplingen mellan nationell penningmarknad och valutahandel samt ha insikt i olika kapitalinstrument

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera problemformulering, lösning och tolkning av kvantitativa modeller. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna tillgodogöra sig litteratur på området och ytterligare kunna förkovra sig vid behov.

Innehåll
Kursen består av två delar och åtta segment:

1. värdering av riskfyllda tillgångar

a. risk, avkastning och portföljvalsteori

b. kapitalbudgetering

c. effektiva marknader

d. utdelning, kapitalstruktur samt optioner

2. värdesättning av räntebärande tillgångar

a. prissättning och räntebildning

b. riskhantering och riskbegrepp

c. globala marknader och valutamarknaden

d. olika instrument

Litteratur
Berk, J. & DeMarzo, P.: Corporate Finance plus MyFinanceLab. Pearson Addison Wesley, Boston 2007