Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAREXTF30
Fixed Income Securities

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: NEKB25 och NEKB25. Valfri för: I4. Kursansvarig: Docent Hans Byström, hans.bystrom@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Mikroekonomi för tekniker (VFT120, TEK115, TEK116 eller EXTA40). Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och datorövning. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Tillfredsställande datorövningsrapport ger poäng som kan tillgodoräknas vid ordinarie tentamen samt vid omtentamen. Kursen innehåller inga obligatoriska delar förutom tentamen. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Studenten ska ha djup förståelse för räntemarknadens funktion samt förmåga att förklara den grundläggande logiken bakom modeller och analytiska verktyg som används av räntemarknadens aktörer. Fokus ligger på svenska förhållanden

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

behärska:

· prissättning av enkla typer av obligationer,

· sambandet mellan räntor på kort och lång sikt,

· kopplingen mellan terminsmarknaden och spotmarknaden (räntemarknaden),

· grundläggande mätning och hantering av ränterisker,

· durationsanalys,

· value-at-risk-analys,

· valutamarknadens betydelse för räntemarknaden,

· valutaterminer,

· förutsägelse av växelkurser,

· viktiga samband som beskriver kopplingen mellan räntemarknader i olika länder och dito spot/terminsvalutamarknader,

· avancerade ”fixed income”- och ”credit”-instrument och marknader,

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att självständigt:

· kunna strukturera och försvara ett komplext teoretiskt argument

· kunna använda teorier och koncept för att prissätta enkla ränteinstrument,

· kunna använda teorier och koncept för att hantera risker på räntemarknaden,

· kunna förklara viktiga skeenden på räntemarknaden,

· kunna utföra enkla beräkningar samt använda enkla datorhjälpmedel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt till att söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Innehåll
Kursen är indelad i tre avsnitt och inleds med en genomgång av den svenska penningmarknaden. I detta första avsnitt behandlas både de instrument som förekommer på marknaden samt marknadens funktionssätt. I nästa avsnitt studeras riskhantering för såväl enskilda räntebärande tillgångar som portföljer av sådana. Kursens tredje avsnitt behandlar den globala penningmarknaden. Här ges också en genomgång av valutamarknaden och dess koppling till de nationella penningmarknaderna.

Litteratur
Asgharian, Hossein och Lars Nordén (2007): Räntebärande instrument: värdering och riskhantering, Studentlitteratur
Hässel, Leif och Marie Norman (2001): De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, SNS förlag
Kompletterande material