Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ADAPTIV SIGNALBEHANDLINGETT042
Adaptive Signal Processing

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C4, C4sst, D4, D4sst, E4, E4bg, E4ss, F4, MWIR2, Pi4, Pi4sbs. Kursansvarig: Martin Stridh, martin.stridh@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia eller ETT080 Signalbehandling och kommunikation. Prestationsbedömning: Slutbetyget är baserat på tentamen i slutet av kursen. Slutbetyget kan påverkas ett halvt steg uppåt om fullständigt löst frivillig inlämningsuppgift lämnas in (mitten av läsperioden). Möjligheten att göra inlämningsuppgiften finns bara vid detta tillfälle och resultatet gäller även under omtentamen under första året från ordinarie tentamen. Övrigt: Övningarnas indelning: övningar 14 tim, MATLAB-övningar 14 tim. Antal laborationer: 2 à 4 tim. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ett042.

Syfte
Kursen ger lösningsmetodiker för problem inom signalbehandling där system behöver ställa in sig själv och kunna följa förändringar i sin omgivning. Studenten skall ges tillräckliga insikter om teori och handhavande för att självständigt kunna formulera det matematiska problemet, lösa det och implementera lösningen för användning med verkliga signaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Områden som behandlas är:

Grundläggande om adaptiva filter

LMS-filter familjen

RLS-filter familjen

Litteratur
Haykin S: Adaptive Filter Theory, Fourth Edition, Prentice-Hall 2001. Hardcover: ISBN 0-13-090126-1.