Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INGENJÖRSPROCESSEN FÖR PROGRAMVARUUTVECKLING - METODIKETSA01
Software Engineering Process - Methodology

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS140, ETS141, ETS160, ETS180, ETS140, ETS141, ETS160, ETS180, ETS140, ETS141, ETS160, ETS180, ETS140, ETS141, ETS160 och ETS180. Obligatorisk för: C1, D1. Alternativobligatorisk för: I3. Kursansvarig: Docent Martin Höst, martin.host@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA011/016/EDA017 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen. Skriftlig tentamen i form av hemtentamen bedöms individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbete och tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/ETSA01.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskap om hur utveckling av stora programvarusystem går till. Syftet är även att ge studenten sådan kunskap att han/hon kan delta i planeringen av ett mindre projekt.

Kursen syftar till teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kursboken kommer att bytas ut. Vilken bok det blir meddelas på hemsidan i god tid före kurstart.
Ytterligare material som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Kvalitet på inlämnat material från gruppen.

Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Resultat på skriftlig tentamen (i form av hemtentamen).