Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
SIMULERINGETS061
Simulation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS060, ETS120, ETS060, ETS120, ETS060, ETS120, ETS060 och ETS120. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E4, E4ks, I4ip, Pi4. Kursansvarig: Docent Christian Nyberg, christian.nyberg@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: Programmering, Grundläggande matematisk statistik, Statistiska metoder, Kösystem. Prestationsbedömning: För att godkännas räcker det med godkända hemuppgifter och godkänd projektuppgift. För högre betyg än 3 krävs tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets061.

Syfte
Kursens syfte är att ge en introduktion till diskret händelsesimulering, vilket är en metod för att studera dynamiska egenskaper hos system och deras realtidsegenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen börjar man med att studera olika slags modeller. De modeller som kursen koncentrerar sig på är diskreta händelsemodeller, där modellens tillstånd ändras vid vissa tidpunkter. Strukturen för simuleringsprogram skrivna i generella programspråk (Java) gås igenom och tillämpas. Även ett simuleringsverktyg används i kursen. Analys av noggrannhet, slumptalsgenerering, metoder för att studera sällsynta händelser, verifiering och validering studeras också. I kursen arbetar studenterna mycket självständigt med projektuppgifter där allt stoff i kursen används.

Litteratur
Nyberg, C, Kompendium i simulering

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Projekt i simulering.

Kod: 0206. Benämning: Hemuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Två hemuppgifter i simulering.