Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
SIGNALBEHANDLING - DESIGN OCH IMPLEMENTERINGETIF01
Signal Processing - Design and Implementation

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETI270 och ETI270. Valfri för: C4, C4sst, D4, D4bg, E3, E3bg, E3ss, Pi4. Kursansvarig: Leif Sörnmo, leif.sornmo@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital Signalbehandling, ETI265 Signalbehandling i multimedia eller ETI080 Signalbehandling och kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. Frivillig inlämningsuppgift efter halva kursen. Två obligatoriska laborationer. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti270.

Syfte
Kursen ger lösningar till problem inom signalbehandling där design av filter, filterbankar och snabba algoritmer för implementering efterfrågas. Kursen ger en översikt på tillämpningar där dessa lösningar används. Studenten skall ges tillräckliga insikter om teori och handhavande för att självständigt kunna formulera det matematiska problemet, lösa det och implementera lösningen för användning med verkliga signaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Filterdesign:
Digital IIR filter design; Bilinjär transformation; Digital FIR filter design; Fönstermetoden, Ideala filter och Gibbs fenomen; Ekvirippelfilter.

Implementation:
Strukturverifiering; Effektiva transformalgoritmer (Fourier- och wavelet); Olika typer av kvantisering.

Multiratesignalbehandling och filterbankar:
Upp- och nersampling; Decimering och interpolering; Polyfasuppdelning; Nyqvist filter; Uniforma filterbankar; Tvåkanals QMF; Multinivåfilter och wavelets.

Uppbyggnad och programmering av DSP

Litteratur
Proakis J G, Manolakis, D G: Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, 4:e upplagan, Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-187374-1, 2007.