Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MEDICINSK SIGNALBEHANDLINGETI160
Biomedical Signal Processing

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C4, C4sst, D4, D4sst, E4, E4mt, F4, F4mt, Pi4, Pi4bm. Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling, ETI265 Digital signalbehandling i multimedia eller ETT080 Signalbehandling och kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. Två obligatoriska projektuppgifter. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti160.

Syfte
Kursen ger en översikt av metoder som är lämpliga för att lösa problem inom medicinsk signalbehandling. Studenten skall ges tillräckliga insikter om medicinska signalers ursprung och lämpliga analysmetoder för att självständigt kunna bedöma vilken metod som är lämplig att använda.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Bioelektriska signaler

Signaler i hjärnan

Litteratur
Sörnmo L, Laguna P: Biomedical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications. Elsevier 2005. ISBN 0-12-437552-9