Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ANALOGA PROJEKTETI022
Analogue Project

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: E3. Kursansvarig: Univ.lektor Clas Agnvall, Clas.Agnvall@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: ESS010 /ETI190 Elektronik och ESS020 eller ESSF01 Analog elektronik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Resultatet på kurserna ESS010/ETI190 Elektronik och ESS020 eller ESSF01 Analog elektronik. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete, rapport och muntlig presentation. Examination endast en gång per år i samband med kursen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti022.

Syfte
Arbete i projektgrupp är förmodligen den vanligaste situationen för en civilingenjör antingen som projektledare eller som specialist på något område. Kursen skall ge studenten färdigheteroch säkerhet i att använda kunskaper om analoga byggblock erhållna i kurserna ESS010, ESS020. Verkligheten ger utökad insikt om de modeller vi använder och om störningsproblematiken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningarnas innehåll varierar men berör områden som EMC, kvalitetstänkande, strömförsörjning och kretskonstruktion. Projektarbete är ett bra sätt att få reda på svagheter i sitt kunnande. Projekten kommer att drivas så realistiskt som möjligt för att vara en träning inför kommande arbetsuppgifter. Dock kommer huvuddelen att ägnas åt elektronikkonstruktion i ett av studenten själv valt område inom analogtekniken.

Litteratur
Eriksson, Lilliensköld: Handbok för mindre projekt. Liber ISBN 91-47-05270-8
Utdelade projektspecifika stenciler.