Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MIKROVÅGSTEORIETEN01
Microwave Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETE091 och ETE091. Alternativobligatorisk för: MFOT1. Valfri för: E4, E4rn, F4, F4f, F4tf, Pi4. Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, anders.karlsson(AT)eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETE055 Elektromagnetisk fältteori eller ESS050 Elektromagnetisk fältteori. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och projekt. Dessa kan endast göras under kursens gång. Övrigt: Kursen ges nästa gång ht 2009. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/.

Syfte
Kursen ger en förståelse för fysiken bakom kommunikation via optiska fibrer, transmissionsledningar och vågledare. Den ger de elementära grunderna för de analytiska och numeriska metoder som används inom området. Studenten skall ges färdighet i användandet av nätverksanalysatorn. Genom inlämningsuppgifter och projekt skall studenten få erfarenhet av omfattande tillämpade problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Områden som behandlas är: transmissionsledningar (twisted pair, koaxialkabel), Smith-diagram och S-matrisen, separationsmetoden, hålrumsvågledare, resonanskaviteter, optiska fibrer, komponenter inom optronik, periodiska strukturer, nätverksanalysatorn och finita elementmetoden.

Litteratur
Karlsson A, Kristensson G: Mikrovågsteori. LTH 2005