Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORIETEF01
Electromagnetic Field Theory

Antal högskolepoäng: 7. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ESS050, ETE055, ESS050 och ETE055. Obligatorisk för: Pi3. Kursansvarig: Professor Gerhard Kristensson, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: FMA410 eller FMAA05 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra och FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys, FMA021 Kontinuerliga system, FAF220 Fysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete055.

Syfte
Kursens syfte är att ge en sammanhängande beskrivning av såväl grundläggande teori som tillämpningar inom elektromagnetisk fältteori. Stor vikt kommer att läggas på fysikalisk insikt kopplat med användandet av matematiska modeller. Kursen avser också att belysa de vitt spridda tillämpningarna av den elektromagnetiska fältteorin såsom optik, elektronik, kommunikationsteknik, kemi och biologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Vektoranalys. Elektrostatiska fält. Skalära elektriska potentialen. Coulombs lag. Polarisation. Magnetostatiska fält. Vektorpotentialen. Magnetisering. Induktionslagen. Maxwells fältekvationer. Elektromagnetiska vågor. Antenner.

Litteratur
Griffiths D J: Introduction to Electrodynamics. Prentice Hall 1999. ISBN0-13-919960-8
Karlsson A: Exempelsamling Elektromagnetisk fältteori