Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PROJEKT I INTERNET- OCH WEBBTEKNOLOGIEITN06
Project in Internet and Web Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EIT031, EITN05, EIT031 och EITN05. Valfri för: C4, D4, D4dpd. Kursansvarig: Anders Ardö, anders.ardo@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EDA011 Programmeringsteknik eller EDA016 Programmering. Förutsatta förkunskaper: EIT150 Internet Inuti eller EDA095 Nätverksprogrammering. EITN01 Webb-intelligens och informationssökning. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter samt ett fullgjort projekt. Övrigt: Denna kurs ersätter kursen EITN05 under läsåret 2008/2009. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitnxx.

Syfte
Kursen är en projektkurs som som bygger på och integrerar kunskaper från tidigare kurser som programmeringsteknik, linjär algebra, datorteknik, nätverksprogrammering, tillämpad AI, Internet Inuti, Webbintelligens och Informationssökning m.fl. Kursens syfte är att öka förståelsen för metoder för informationsinsamling, strukturering och kunskapsextraktion speciellt från Internet-baserade källor. Kursen ska också ge färdighet i att med dator hantera och behandla strukturerad information som XML.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

på egen hand kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inledning: Grundläggande klient/server arkitektur för WWW samt tillhörande teknologier och standarder som HTTP och HTML. Begreppet 'semantisk webb' introduceras.

Dynamiska Webb-applikationer: Användning av cookies och skript för att introducera minne i WWW-applikationer.

Strukturerad information: XML-baserade standarder, för att representera och genomföra transformationer på strukturerad information, som XSL och XPATH. Indexering, sökning och relevansrankning av sökresultat. Exemplifieras med hjälp av webb-tjänster (SOAP, REST), semantisk webb (RDF) och sökningar i strukturerade databaser (SRU/CQL).

Informationsinsamling: Tekniker för generella och ämnesspecifika webb-robotar presenteras.

Integration: Projektet väver samman allt i en intelligent webb-applikation som illustrerar interaktionen mellan de olika komponenterna.

Litteratur
Artiklar och dokument från Internet.