Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
DIGITALA BILDER – KOMPRESSIONEITF01
Digital Pictures – Compression

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: C4, D4, D4bg, D4ks, E4, E4bg, F4, F4tmb, Pi4. Kursansvarig: Professor Irina Bocharova, irina@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektredovisning. Övrigt: Projekten genomförs i 2-mannagrupper. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf01.

Syfte
Kursen introducerar idéer om kompression för multimedia.
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om metoder för
kompression med tonvikt på bilder och video, men även tal och musik ingår. Aktuella standarder diskuteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inledning: Olika informationskällor. Vad är text, tal, musik, bild och video? Vad är fördelen med digitala signaler jämfört med analoga signaler. Valet mellan distorsionsfri kompression och kompression med distorsion. Analog/digital-omvandling, samplingssatsen och kvantiseringsmetoder. Shannons källkodningssats utan resp. med distorsion. Jämförelse av olika kvantiseringstekniker.

Kompressionsmetoder: Lineär prediktiv kodning. Olika metoder för kompression med distorsion baserade på lineära ortogonala transformer (Karhunen-Loeve, Discrete Fourier, Fast Fourier, Discrete Cosine), Wavelets och filterbanker.

Tillämpningar: Transformkodning för bilder och video. Diskussion av JPEG, MPEG-1, MPEG-2 och MPEG-4 standarderna. Waveletkodning för bilder och JPEG-2000.

Litteratur
Bocharova, I.: Compression for multimedia. (Bokmanuskript som säljs på institutionen.)