Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
INFORMATIONSÖVERFÖRINGEIT100
Information Transmission

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Professor Rolf Johannesson, rolf@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: FMA410 0197 Matematik, endimensionell analys eller motsvarande. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar fem uppgifter av problemtyp. Övrigt: Kopplingar till andra kurser: Inhämtade matematikkunskaper kommer att tillämpas i kursen. De teknologer som önskar fördjupade kunskaper inom kursens olika delområden hänvisas till institutionens valfria kurser inom informationsteori/telekommunikationsområdena. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eit100.

Syfte
Kursen introducerar idéer från modern
telekommunikationsteknologi. Kursens syfte är att besvara några
fundamentala frågor: Vilka sorters information behöver överföras? Hur mäter vi dem? Hur kan de överföras eller lagras? Vilken är fördelen med digital kommunikation? Vilka lagar styr informatíonsöverföring?

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Anderson, J, B, Johannesson, R: Understanding Information Transmission, IEEE Press/Wiley Interscience, 2005. ISBN 0-471-67910-0 (pbk.)