Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ULTRALJUDSFYSIK OCH TEKNIKEEM080
Ultrasound Physics and Technology

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: D5, E4, E4mt, E4ss, F4, F4mt. Kursansvarig: Monica Almqvist, monica.almqvist@elmat.lth.se och Hans W Persson, Hans_W.Persson@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Förutsatta förkunskaper: EEM031 Sensorteknik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts inom området Medicinsk teknik, inriktningen av påbörjat examensarbete samt antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska moment, skriftlig deltentamen samt frivillig muntlig tentamen. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge principiell förståelse för och en självständig experimentell erfarenhet av ultraljud. Studenten får insyn i ett expanderande forskningsområde. Kursen syftar också som förberedelse inför examensarbete och doktorandstudier inom elektrisk mätteknik och medicinsk teknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Ultraljudsfysik, givarteknik, diagnostikapparatteknik, doppler, bioakustik, fältkarakterisering, ultraljud i luft, fosterdiagnostik, industriella tillämpningar, sonar samt på institutionen pågående forskningsprojekt.

Litteratur
Hoskins P R, Thrust A, Martin K, Whittingham T A:
Diagnostic Ultrasound: Physics and Equipment.
GMN 2003. ISBN 1841100420