Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
SENSOREREEM045
Sensors

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: N3. Kursansvarig: Lars Wallman, lars.wallman@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Förutsatta förkunskaper: ETE115 Ellära och elektronik. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs godkänt på följande moment: Laborationer med tillhörande kontrollfrågor, Praktiskt prov samt Rapport. Högre betyg kan erhållas vid skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/.

Syfte
Mätteknik och sensorer kommer in inom i princip alla verksamhetsområden för en civilingenjör. Det kan t.ex. röra sig om detaljerade studier av signaler från nervceller i hjärnan, detektering av ljus i optiska fiber eller övervakning av tillverkningen i en processindustri. Framtagning av nya mätmetoder och givare sker i en allt snabbare takt där utvecklingen inom inte minst mikrosystemteknik-området spelar en stor roll. Exemplen är många där sensorer är en förutsättning för ökad säkerhet (t ex i bilar), minskad miljöpåverkan ( t ex styrning av processindustri, avgasrening i bilar), effektivare energianvändning (t ex klimatstyrning av inomhusmiljö). Ytterligare ett område där sensorer väntas få stor betydelse är Virtual Reality (t ex fjärroperationer inom medicin, datorspel, simulatorer).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande mättekniska begrepp. Analoga och digitala oscilloskop, multimetern, impedansmätning med brygg- och spänning/ström-metoder, tid- och frekvensmätning med universalräknare, mätning av frekvensspektra med FFT-analysator (FFT-Fast Fourier Transform). Uppbyggnad av mätsystem. Kursen behandlar även de vanligaste givarna för mätning av fysikaliska, kemiska och biokemiska mätstorheter inom process- och verkstadsindustri, medicin och samhälle. I kursen diskuteras även möjligheterna och funktionen med mikro och nanosensorer.

Litteratur
Carlsson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik. Liber. Labkompendium.