Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MEDICINSK MÄTTEKNIKEEM040
Biomedical Measurements

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: D5, D5sst, E4, E4mt, F4, F4mt, N4, Pi4, Pi4bm. Kursansvarig: Magnus Cinthio, Magnus.Cinthio@elmat.lth.se och Tomas Jansson, Tomas.Jansson@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Förkunskapskrav: ESS070 eller EEM007 Mätteknik. Förutsatta förkunskaper: EEM031 Sensorteknik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts i specialiseringen/djupkorgen för Medicinsk teknik (eller motsvarande), inriktningen av påbörjat examensarbete samt antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Studenten ska vara godkänd på laborationerna samt vara godkänd på tentamen. Hemsida: http://www.elmat.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen Medicinsk Mätteknik är att ge förståelse för de problem som är förknippade med den mättekniska processens användning i medicinsk miljö. Tillämpningar inom såväl hälso- och sjukvård som klinisk forskning behandlas. Kursen skall tillsammans med examensarbetet utgöra en grund för fortsatt arbete inom det medicintekniska området och för forskarutbildning.

Kursen ges i form av föreläsningar med inbjudna föreläsare, alla med mycket hög kompetens inom sina respektive områden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen avser att ge en översikt över dagens medicinska teknik och behandlar bland annat mätning av bioelektriska signaler, mätning av tryck och flöde, respiratorfysiologisk mätteknik samt moderna bildgivande system inom medicinen. Som exempel på delmoment kan nämnas blodtrycksmätning, EKG, elektromedicin, klinisk kemi, gasteknik, nya kirurgiska metoder, dialysteknik, audiologi, pacemakers, laserteknik, traditionell röntgen, digital radiografi, datortomografi, strålningsmetoder för in-vivo mätningar, magnetisk resonanstomografi, ultraljudsteknik, dosplanering, acceleratorer, telemedicin samt risker, säkerhet och regler.

Kursen innehåller tre laborationer och avslutas med studiebesök på universitetssjukhuset i Lund.

Litteratur
Föreläsarnas anteckningar utgör huvudsakligt kursmaterial och de finns samlade i en pärm som kan köpas hos institutionssekreteraren.
Nedanstående litteratur behandlar olika delar av kursinnehållet men ingen täcker allt.
Jakobsson B: Medicin och teknik. 5:e uppl, Studentlitteratur, 2006.
Jacobsson B: Teknik i praktisk sjukvård, Studentlitteratur, 1998.
Berglund E/Jönsson B-A: Medicinsk fysik, Studentlitteratur, 2007.