Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
DIGITALA PROJEKTEDI021
Digital Systems, Project Laboratory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: D4, D4dpd, E3. Kursansvarig: Forskningsingenjör Bertil Lindvall, bertil.lindvall@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: EIT020 Digitalteknik och EIT070 Datorteknik. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs: Godkänd slutkonstruktion. Skriftlig dokumentation av konstruktionen. Muntlig redovisning. Fullgjord opposition på annans arbete. Övrigt: Ges 2 omgångar per läsår, 1 läsperiod per omgång. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/edi021.

Syfte
Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En förteckning med förslag till uppgifter kommer att finnas. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion. Vid kursens början hålls några lektioner med genomgång av lämpliga konstruktionsuppgifter, samt allmänna praktiska råd. Därefter tilldelas varje grupp en arbetsplats med alla erforderliga verktyg och instrument, som fritt disponeras under hela kursen. Under kontorstid finns handledare tillgänglig för frågor och diskussion av uppkomna problem.

Litteratur
Handböcker och komponentkataloger finns tillgängliga på institutionen.