Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
OPERATIVSYSTEM - PROJEKTEDAF01
Operating Systems - Project

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA055, EDA055, EDA055 och EDA055. Valfri för: C4, D4, E4, E4ps, F4, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs. Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska moment i kursen EDA050 Operativsystem. Kursen kan dock läsas samma läsperiod som EDA050. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs ett godkänt projekt. Övrigt: Kursen förutsätter att man gjort de obligatoriska momenten i EDA050 Operativsystem. Kursen kan dock med fördel läsas samma läsperiod som EDA050. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/LTH.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall få djupare förståelse för hur ett operativsystem kan konstrueras genom att utföra en implementationsuppgift som ett projekt. Projektets innehåll väljs av kursansvarig och kan t.ex vara att jämföra olika metoder för dynamisk minnesallokering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En projektuppgift som varierar. Uppgiften anslås på kursens hemsida.

Litteratur
Silberschatz, A et al: Operating System Concepts with Java, 7th ed. Wiley 2006. ISBN: 0471-76907-X.